FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

REGULAMIN OŚRODKA PROXIAL

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na ośrodku do godziny 22.00.

6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

 8. Pobierany jest zadatek w wysokości ustalonej przy rezerwacji pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 30 dni przed ustalonym przyjazdem do ośrodka zadatek w całości przepada. W przypadku rezerwacji więcej niż 1 domku zadatek przepada bez względu na termin rezygnacji.

9. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

10. Pobierana jest dodatkowo opłatę klimatyczną w wysokości ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Dziwnów.

11. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek posiada jedno wyznaczone miejsce postojowe. Parkowanie dodatkowego auta jest możliwe za dodatkową opłatą – 20zł za dobę.

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

13. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

14. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.

16. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela, nie może: zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów, zostawać sam w domku oraz wchodzić na łóżka/wersalki/sofy. Pobyt zwierzęcia bez względu na długość wynosi od 100zł do 400zł plus 100-300zł dodatkowej kaucji.

17. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.

18. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

19. Pobieramy opłatę za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika znajdującego się w domku. Ceny energii mogą się zmieniać zgodnie ze stawkami dostawcy prądu.

20. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu domku.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

TOP